Adatvédelmi szabályzat

Győr Projekt Kft adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Hatályba léptetve: 2018.02.01-én

Honlapon történő adatkezelés

Tájékoztató a Győr Projekt Kft.
www.latogatokozpontgyor.hu
www.aquasportkozpont.hu
www.audiarena.hu
www.gyorcard.com
www.shop.gyor.eu
www.kaloczy.hu
www.osp.hu
honlapján megvalósuló adatkezelésről, valamint a Győr Projekt kft üzleti partnereire vonatkozó Általános Szerződési Feltételekről

1. A tájékoztató célja:

A Győr Projekt Kft (Továbbiakban: Társaság) 9025 Győr, Radnóti Miklós u 46. (az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben - Info tv.) foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a Társaság honlapjait megtekintő látogatók tájékoztatást kaphassanak a Társaság által a honlapon kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az Info törvényben meghatározott fogalmakkal.

2. Fogalmi meghatározások:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat
 • adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége
 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 • adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján- beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 • adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés
 • harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT - állam.

3. A honlapokon megvalósuló adatkezelés:

Látogatói statisztikák készítése:

Az adatkezelés célja:

A Társaság honlapjaihoz és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elhelyezett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

A kezelt adatok köre:

Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a weblap látogatóinak önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam

1. Webshop üzemeltetés:

Az adatkezelés célja:

A Társaság honlapjain keresztül a Győr Projekt Kft által forgalmazott termékek internetes szolgáltatáson keresztül történő értékesítése, valamint kapcsolattartás regisztrált ügyfelekkel.

A kezelt adatok köre:

Vezetéknév, keresztnév, cégnév, jelszó, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, fizetendő összeg, regisztráció időpontja, vásárlás időpontja, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a webshopban regisztrált személyek önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrációra való törlési kérelem beérkezéséig. Számviteli bizonylatok tekintetében a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdés alapján 8 év. A webshop vásárlóinak adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

A Győr Projekt Kft a www.shop.gyor.eu weboldalon üzemeltetett webáruház adatkezelésével kapcsolatosan az Ektv. 4§ alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 • Szolgáltató: Győr Projekt Kft
 • Szolgáltató székhelye: 9025 Győr, Radnóti Miklós u 46.
 • Elektronikus levelezési cím: gyorprojekt##kukac##gyorprojekt.hu
 • Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága, 9021 Győr, szent István u 6.
 • Engedélyező hatóság név, cím: Győri Törvényszék Cégbírósága, 9021 Győr, szent István u 6.
 • Szolgáltató adószáma: 23186855-2-08
 • Szakmai érdek képviseleti szerv:
 • Tárhely szolgáltató megnevezése, címe:

A Győr Projekt Kft a webshop üzemeltetéséhez kapcsolódóan azon vásárlók adatairól, akik tiltakoznak személyes adataik kezelése ellen az 1995.évi CXIX. törvény alapján tilalmi listát vezet, melyet minden egyes üzletszerzés céljául szolgáló megkeresés során leellenőriz.

2. Karrier oldal üzemeltetés

Az adatkezelés célja:

A Társaság honlapjain karrieroldalt üzemeltet, melynek célja a Társaság aktuális, betölthető állásajánlatokról információk nyújtása. A karrieroldalon feltüntetett email címre a jelentkező feltöltheti önéletrajzát, és álláskereséssel kapcsolatos adatait. Az önéletrajz karrier oldalra történő feltöltéséhez a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre:

Név, lakcím, iskolai végzettség, ill. a jelentkezéskor feltöltött önéletrajzban szereplő egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 6.§-a

Az adatkezelés időtartama:

A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

NAIH nyilvántartási szám:

3. Ügyfelekkel történő kapcsolattartás:

Az adatkezelés célja:

A Társaság honlapjain lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. Az ügyfélkapcsolati pont használatához a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre:

Név / Cégnév / telefonszám, email cím

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrált partner hozzájárulásának visszavonásáig.

4. GyőrCard turisztikai kártyarendszer üzemeltetés:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő turisztikai kártya rendszer működtet, melynek célja a természetes személyek és a vele egy háztartásban élő családtagok, ill. jogi személyek részére történő egyedi kedvezmények biztosítása, személyre szóló ajánlatok elkészítése, és közvetlen tájékoztatás a GyőrCard turisztikai kártya rendszerhez kapcsolódó aktuális ajánlatokról és akciókról. Adatkezelő a kártya rendszerhez kapcsolódó személyes adatokat direktmarketing és közvetlen üzletszerzés céljából harmadik félnek ill. vállalkozásnak nem továbbít.

A kezelt adatok köre:

 • Természetes személy esetén: Név, lakcím, email cím
 • Jogi személy esetén: Megnevezés, székhely, adószám, email cím

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker tv 13 §, ill. a Grt tv 6.§

Az adatkezelés időtartama:

 • Vásárlói személyes adatok kezelése tekintetében: A kártya utolsó használatától számított 5 év időtartam
 • Direktmarketing célú hozzájárulás estén a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • Vásárlások számviteli adatainak tekintetében 8 év

Jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 8-16 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.

Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:

 • ha kezelése jogellenes
 • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
 • az érintett kéri
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt
 • ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • Győr Projekt Kft / 9025 Győr, Radnóti Miklós u 46.sz
 • Győri Törvényszék: 1056 Győr, Szent István út 6.
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C